Customer Center

참고 자료실

글제목 간들어진 베트남어 애정표현들
이방인들이 한국인의 아내로 남편으로 안방을 꿰차는 일이 빈번한 세상이 되었고, 그 와중의 한 복판에는 꽁가이 들이 있다.
Con gai 라는 단어 표현에 꽁할 필요는 없다. 여자' 를 뜻하는 평범하고 일상적인 베트남어 낱말이고, 여기에 속된 어감을 싣고 나르는거야 사용자들 각자의 마음이니까.
베트남에 상주하는 한국인이 20만을 넘어서고, 얼추 비슷한 수의 베트남 남녀노소들이 한국의 가정, 산업현장이나 대학 교정에서 발견된다. 드라마 대사로, 노랫말로, 집단의 슬로건으로 쉴 새 없이 울려대는 식상한 '사랑' 이지만, 어느날 그것이 자신에게 운명적으로 다가온다면 그 때는 어떤 의미가 될까?
사랑하는 남녀 사이에 있음직한 베트남어 문장을 적어본다.Anh là người hạnh phúc nhất thế gian khi có em trong cuộc đời này.
( 내 일생에 당신을 만났기에, 나는 세상에서 가장 행복한 사람이오.
Anh lúc nào cũng ở bên cạnh em. ( 언제나 당신 곁에 있겠어요.
Anh mơ về em mỗi đêm. ( 밤마다 당신 꿈을 꿔요.
Anh muốn giữ em mãi mãi. ( 영원히 당신을 붙잡고 싶어요.
Anh nghĩ của em mỗi phút. ( 매 순간마다 당신을 생각해요.
Anh nhớ em lắm. ( 당신을 몹시 그리워해요.
Anh nhớ giọng nói của em. ( 당신의 목소리가 그리워요.
Anh sẽ gọi cho em sau này. ( 나중에 연락할게요.
Anh thích nụ cười của em. ( 당신의 미소가 마음에 들어요.
Anh yêu em! ( 당신을 사랑합니다.
Cám ơn em. ( 고마워요.
Chỉ cần có em trong đời, thế là đủ. ( 당신이 내 마음 속에 있는 것, 그것만으로도 충분해요.
Dù cho mọi thứ có đổi thay, cũng không gì làm thay đổi tình yêu mà anh dành cho em.
( 세상 만물이 변할지라도, 당신을 향한 나의 사랑을 바꾸어 놓지는 못할 거예요.
Em có nhớ anh không? ( 당신 역시 저를 그리워하나요?
Em khoẻ không? ( 잘 지냈어요?
Em là chỉ có một cho anh. ( 당신은 나에게 유일한 사람입니다.
Em là thiên thần nhỏ của anh. ( 당신은 나의 작은 천사요.
Em làm anh rất hạnh phúc. ( 당신은 나를 행복하게 했어요.
Em luôn trong tâm trí anh. ( 당신은 항상 내 마음 속에 있어요.
Em sẽ là người cho anh biết tình yêu là gì nhé! ( 나에게 사랑이 무엇인지 알게 해줘요!
Em và anh đi đến cùng trời cuối đất. ( 당신과 나는 이 세상 끝까지 함께 갈 거예요.
Hôm nay em rất đẹp. ( 오늘 당신은 매우 아름다와요.
khi nao anh có thể nhìn thấy em một lần nữa? ( 언제 다시 당신을 볼 수 있을까요?
Nụ cười của em làm tim anh chảy ra. ( 당신의 미소가 내 가슴을 녹여요.